(ďalej len "dotknutá osoba")

  Námietka proti spracúvaniu osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie, vznášam námietku proti spracúvaniu všetkých osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby, ktoré sú spracúvané spoločnosťou GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33

  Forma odoslania:
  Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa čl.12 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

  Žiadosť o potvrdenie o spracúvaní osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), žiadam spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), o vydanie potvrdenia či prevádzkovateľ spracúva/nespracúva akékoľvek osobné údaje týkajúce sa mojej osoby.

  Prípade, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, žiadam o získanie prístupu k týmto osobným údajom, o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov podľa čl. 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o poskytnutie nasledujúcich informácii:

  1. účely spracúvania;

  2. kategórie dotknutých osobných údajov;

  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

  4. predpokladaná doba, počas ktorej sa osobné údaje uchovávajú, alebo ak to nie je možné určenie kritérií použitých na určenie tejto doby;

  5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

  7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od dotknutej osôb;

  8. skutočnosť, že prebieha automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania uvedeného v článku 22 bod 1 a 4, a v takých prípadoch aspoň zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

  Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, žiadam o informácie o primeraných zárukách, ktoré sa vzťahujú na prenos.

  Forma odoslania:
  Požadované informácie a kópie spracúvaných osobných údajov pošlite

  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  Týmto odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a žiadam, aby spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ") ďalej nespracúvala moje osobné údaje a aby tieto boli bez zbytočného odkladu vymazané (alebo inak odstránené) zo všetkých jeho databáz.

  Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) žiadam, aby spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), bez zbytočného odkladu obmedzila spracúvanie všetkých osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby, ktoré spracúva, a to z nasledujúcich dôvodov:

  osobné údaje, ktoré spracúva prevádzkovateľ sú nesprávnespracúvanie je nezákonné, ale namietam proti vymazaniu týchto údajov, ale žiadam namiesto toho o obmedzenia ich použitiaprevádzkovateľ už nepotrebuje moje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokovvzniesol/a som námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a žiadam o obmedzenie spracúvania až do momentu overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi mojej osoby

  Forma odoslania:
  Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa čl.12 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcej forme:

  Žiadosť na prenosnosť osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) žiadam, aby spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), preniesla všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré som jej poskytol/a, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, na spoločnosť:  ("iný prevádzkovateľ")

  Týmto udeľujem svoj súhlas s poskytnutím všetkých osobných údajov, ktoré som poskytol/a prevádzkovateľovi inému prevádzkovateľovi.

  Forma odoslania:
  Žiadam, aby vyššie špecifikované osobné údaje boli prenesené:

  Žiadosť o opravu osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) žiadam, aby spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje/doplnila neúplné osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva nasledovne:


  Forma odoslania:
  Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa čl.12 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

  Žiadosť o vylúčenie z automatizovaného individuálneho rozhodovania

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), žiadam spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33,ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), aby sa na mňa ďalej nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré sa ma týka alebo ma podobne významne ovplyvňuje:

  Forma odoslania:
  Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa čl. 12 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

  Žiadosť o výmaz osobných údajov

  Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) žiadam spoločnosť GASTELL, s.r.o, so sídlom J.Hollého 9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46876308, DIČ: 2023640883, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33, ako prevádzkovateľ mojich osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), aby bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú mojej osoby a ktoré spracúva, a to z nasledovných dôvodov1):

  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvaliodvolal/a som súhlas ku spracúvaniu osobných údajov a neexistuje žiaden ďalší právny základ pre spracúvanievzniesol/a som námietku proti spracúvaniu, ktorá bola opodstatnenáosobní údaje sa spracúvali nezákonneosobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha

  V súlade s čl. 17 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov súčasne žiadam prevádzkovateľa o prijatie všetkých primeraných opatrení vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov o mojej žiadosti o výmaz osobných údajov tak, aby došlo k ich výmazu.

  Forma odoslania:
  Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa čl. 12 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

  OBJEDNAŤ